1. Úvod

Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný na Serverech třetích stran, případně jej sám na Portál vloží, a prostřednictvím Portálu si soubor stáhne na své datové úložiště.

Každý Uživatel, který má zájem Portál používat, se musí řídit zásadami uvedenými v Podmínkách níže. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že společnost eSoubory s.r.o., která Portál provozuje, by Uživateli, který by s Podmínkami nesouhlasil, používání Portálu neumožnila, proto současně se zaregistrováním Uživatele, nejpozději však započetím používání Portálu, Uživatel s Podmínkami bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

Portál je určen ke stahování souborů, které jsou dostupné na Serverech třetích stran a k jejich stahování není zapotřebí souhlasu třetí strany, zejména držitele autorských práv nebo těch, u kterých Uživatel souhlas držitele autorských práv má. U souborů, u kterých pro stahování (vytváření rozmnoženiny) je souhlas třetí strany nezbytný, což si musí ověřit sám Uživatel, Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že je jeho povinností si takový souhlas zajistit, a pokud jej Uživatel nemá, tak může dojít k zásahu do práv třetích osob, za což není Společnost jakkoli odpovědna, ale za což plně odpovídá Uživatel. Portál neobsahuje žádný Obsah, obsahuje pouze možnost vyhledání Obsahu. Je výlučně na Uživateli, aby si na Portál vložil odkaz na Obsah nebo si Obsah Službou vyhledávání vyhledal. Uživatel přistoupením k těmto Podmínkám potvrzuje a souhlasí, že používáním Portálu a využíváním Služeb nebude porušovat práva třetích osob, zejména nebude porušovat práva autorská. Pokud k porušování takových práv dojde, Společnost je oprávněna postupovat tak, jak je dále uvedeno v těchto Podmínkách.

2. Definice

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy uvedené s počátečním velkým písmenem následující význam:

„Ceník“ znamená aktuální nabídku Služeb a jejich cen uvedenou na Portálu. Ceny jsou v Ceníku uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jakýchkoli dalších poplatků.

„Internet“ znamená celosvětovou počítačovou síť. „Kontakt“ znamená e-mail Společnosti info@esoubory.cz.

„Kontaktní formulář“ znamená formulář, kterým Uživatel může kontaktovat Společnost umístěný na Portálu.

„Konverze“ znamená situaci, kdy na základě přímé činnosti Uživatele začnou Služby využívat noví uživatelé a ti za Služby Společnosti zaplatí.

„Kredit“ znamená číslo vyjadřující v Ceníku velikost Obsahu, který si Uživatel může prostřednictvím Portálu stáhnout.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Obsah“ znamená data uložená na Serverech třetích stran, která Uživatel prostřednictvím Služby stahování uložil nebo hodlá uložit.

„Podmínky“ znamená tyto podmínky užívání Portálu, které jsou součástí Smlouvy.

„Portál“ znamená internetovou aplikaci provozovanou na webové stránce www.esoubory.cz a služby na ní nabízené, zejména pak Služby.

„Program stahování“ znamená počítačový program poskytnutý třetí stranou, kterým je umožněna Služba stahování.

„Servery třetích stran“ znamená servery, na nichž je umístěn Obsah a ze kterých uživatel může stahovat Obsah.

„Služba stahování“ znamená službu, jejímž prostřednictvím Uživatel stahuje Obsah ze Serverů třetích stran; Služba stahování může být umožněna prostřednictvím Programu stahování.

„Služba vyhledávání“ znamená službu vyhledávání Obsahu na Serverech třetích stran.

„Služby“ znamená Službu vyhledávání a Službu stahování.

„Smlouva“ znamená smlouvu, kterou uzavírá Uživatel se Společností a jejímž předmětem je poskytování Služeb. Součástí Smlouvy jsou i tyto Podmínky. Smlouva je uzavřena jako smlouva, která není zvlášť upravena v Občanském zákoníku.

„Společnost“ znamená společnost eSoubory s.r.o., společností založenou a existující podle českého práva se sídlem Potocká 58/7, PSČ: 623 00, Brno, IČ: 01403346.

„Účet“ znamená účet Uživatele na Portálu vedený pod jeho uživatelským jménem. „Uživatel“ znamená uživatele Služeb.

„Zákon“ znamená zák. č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

„Zásady ochrany osobních údajů“ znamená zásady ochrany osobních údajů uvedené na Portálu.

3. Používání Portálu 

3.1. Uživatel je oprávněn používat Portál pouze po registraci. Registrace je dokončena tím, když uživatel uvede e-mailovou adresu, která jej musí řádně identifikovat jako Uživatele, heslo pro přístup na Portál, pokud je vyžadováno, a vysloví souhlas s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Údaje, které Uživatel zadává při registraci, nesmí jakkoli směřovat k tomu, že by Uživatele mohl někdo považovat za někoho, kým Uživatel není.

3.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k dokončení registrace, nejpozději však současně se započetím používání Služeb Uživatelem.

3.3. Tyto Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a Ceník jsou dostupné každému Uživateli na Portálu.

3.4. Uživatel může při používání Portálu využívat Služeb výlučně v souladu s těmito Podmínkami.

3.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

a) okamžikem registrace vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a prohlašuje, že si je řádně přečetl, rozumí jim a bezvýhradně s nimi souhlasí;

b) bude Portál používat výlučně v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky a jakýmkoli jiným právním řádem a nebude činit cokoli, co by mohlo narušit či poškodit chod Portálu, porušovat práva třetích osob, nebo je jakkoli neetické;

c) zajistí si veškeré potřebné souhlasy ke stahování Obsahu, pokud jsou takové zapotřebí;

d) nebude na Portálu vyhledávat a stahovat Obsah (vytvářet rozmnoženiny), který je protiprávní či může podněcovat páchání trestné činnosti;

e) náklady internetového připojení si nese každý Uživatel dle tarifu příslušného poskytovatele

3.6. Společnost není odpovědna za jakékoli chování Uživatele při používání Portálu, zejména Společnost není jakkoli odpovědna za Obsah a jeho stahování Uživatelem.

3.7. Uživatel je při používání Portálu jako jediný oprávněn disponovat s Obsahem. V rámci této dispozice může Uživatel pověřit příkazy provedenými na Portálu Společnost k vykonání určitých činností. Pro vyloučení pochybností Společnost není jakkoli oprávněna ze své vlastní vůle disponovat s Obsahem, Uživatel však bere na vědomí, že může přerušit stahování Obsahu, pokud bude Společnost upozorněna nebo se jinak dozví, že je Obsah nebo nakládání s ním (včetně vytváření rozmnoženin Uživatelem) v rozporu s těmito Podmínkami nebo právními předpisy.

3.8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Služba vyhledávání nemusí být poskytována Společností, ale může být poskytována prostřednictvím třetích stran. Společnost za výsledek používání Služby vyhledávání Společnost nenese žádnou odpovědnost.

3.9. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že je Služba stahování probíhá výlučně podle pokynů Uživatele a Společnost za tyto pokyny nenese žádnou odpovědnost.

4. Práva a povinnosti Užívatele

4.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že:

a) používáním Portálu Uživateli nevzniká jakékoli právo na využívání duševního vlastnictví Společnosti, ani jejího označení (včetně firmy a loga) ani obsahu Portálu a souhlasí, že bez souhlasu Společnosti nebude Společnost ani její název ani logo Společnosti jakkoli napodobovat, rozmnožovat nebo s ním obchodovat;

b) bez souhlasu Společnosti nebude jakkoliv vstupovat na Portál automatickým způsobem (zejména prostřednictvím počítačových programů jiných než internetové prohlížeče nebo mobilní aplikace, např. robotů) nebo se o to pokoušet;

c) nebude provádět činnosti, které by Portál ohrozit či poškodit;

d) nebude na Portál vstupovat pod jinými registračními údaji, než pod kterými je sám zaregistrován, ani nebude cizí registrační údaje získávat či shromažďovat;

e) nezpřístupní své přihlašovací údaje k Účtu jakékoli třetí osobě;

f) pokud zjistí, že je jeho Účet používán neoprávněně, neprodleně bude informovat Společnost;

g) pokud zjistí, že jiný uživatel Služeb porušuje tyto Podmínky, nebo se dopouští na Portálu protiprávního jednání, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Společnosti;

h) Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za újmu, která vznikne porušením těchto Podmínek Uživatelem;

i) Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za újmu osoby, která není stranou Smlouvy.              

4.2. Uživatel se zavazuje odškodnit Společnost za veškerou újmu, která jí vznikne v důsledku porušení těchto Podmínek Uživatelem.

5. Práva a povinnosti Společnosti

5.1. Pokud není v těchto podmínkách uvedené jinak, Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu Obsahu stahovaného Uživatelem a za tento Obsah neodpovídá.

5.2. Společnost neprovádí zálohu Obsahu. Společnost není odpovědna za škodu či jinou újmu, která může vzniknout Uživateli v důsledku neúplného stažení Obsahu. Obsah se na Portálu neukládá.

5.3. Společnost není v souladu s ust. § 6 Zákona povinna dohlížet na Obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost Obsahu.

5.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění Uživatele přidat či odebrat kterýkoli ze Serverů třetích stran.

5.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že (i) Portál může být dočasně nepřístupný, aniž by Uživatele někdo předem informoval a (ii) Společnost je oprávněna změnit rozsah poskytovaných Služeb či jejich funkčnost a Uživatel není v těchto případech oprávněn na Společnosti požadovat jakoukoli náhradu újmy či jinou kompenzaci, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

5.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za (i) ztrátu či poškození jakýchkoli dat ukládaných Uživatelem a (ii) poškození hardware či software Uživatele při používání Portálu, zejména poškození způsobené Obsahem.

5.7. Pokud Společnost usoudí, že používání Portálu Uživatelem, či Obsah samotný je v rozporu s Podmínkami nebo příslušnými právními předpisy, může dle svého uvážení (i) znemožnit stahování takového Obsahu, přičemž Uživateli je odečten Kredit za takový stahovaný Obsah v plné výši anebo (ii) zrušit příslušnému Uživateli Účet anebo (iii) dočasně zablokovat Uživateli přístup na Portál.

6. Platby

6.1. Pokud není na Portálu uvedeno jinak, používání Portálu je zpoplatněno. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud neuhradí Společnosti cenu za Služby podle Ceníku (pokud není cena nulová), není oprávněn a Společnost mu neumožní Služby využívat.

6.2. Cena za Služby v Ceníku je uvedena ve formě ceny za Kredity. Za jeden Kredit může Uživatel stáhnout prostřednictvím Portálu takový počet MB (megabytů), jak je uvedeno na Portálu.

6.3. Cena za Služby se určuje podle ceny uvedené v Ceníku ke dni objednání Služby.

6.4. Kredit je Uživatel oprávněn uhradit prostřednictvím aktuálně dostupných technologií na Portálu, například prostřednictvím SMS, bankovního převodu, nebo platební kartou, jejíž typ je uveden na Portálu.

6.5. Pokud Uživatel využije službu ePlatba+, ta ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, kde Uživatel prostřednictvím internet bankingu odešle platbu za Služby. Převody peněz v rámci služby ePlatba+ jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

6.6. Kredit je Uživateli odečten zahájením stahování Obsahu. V případě zastavení stahování Obsahu je Kredit odpovídající určenému objemu Obsahu Uživateli stržen bez náhrady.

7. Podmínky ochrany osobních údajů

7.1 Provedením registrace prostřednictvím internetového formuláře a vytvořením účtu k využívání Služeb, potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

7.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Uživatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

7.3 Při objednávce Služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (e-mailová adresa) jsou nutné pro úspěšnou registraci uživatele a pro další využití Služeb Uživatelem. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává Poskytovatel i číslo bankovního účtu uživatele nebo adresu Uživatele. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Služeb pro Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.

7.4 Během využívání služeb uživatelem je dále Poskytovatelem zpracováván i síťový identifikátor (IP adresa přístupu uživatele) jako osobní údaj Uživatele. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu Uživatele.

7.5 Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití Služeb jednotlivými Uživateli, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů uživatele (IP adresa, časy přístupu), historie stahování (IP adresa, uživatelské jméno, stahovaný soubor), historie plateb za služby, informace o smazaných souborech Uživatele (včetně IP adresy uploadu).

7.6 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

7.7 Poskytovatel ukládá osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodů evidence daňových dokladů Poskytovatelem). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Technické informace jsou Poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb Poskytovatele a požadavků dalších právních předpisů, nejpozději však do 1 roku od jejich pořízení.

7.8 Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.9 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7.10 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany Poskytovatele naplňovat.

7.11 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Uživatel prohlašuje, že práva a povinnosti sjednané těmito Podmínkami považuje za rovnovážná, rozumí jim a plně s nimi souhlasí.

8.2. Uživatel souhlasí, že Společnost může v přiměřeném rozsahu tyto Podmínky jednostranně změnit. V případě změny těchto Podmínek Společnost Uživatele upozorní alespoň 15 dní předem na e-mail Uživatele. Pokud Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, informuje o tom Společnost prostřednictvím Kontaktu či Kontaktního formuláře a Společnost Uživateli Účet zruší. Pokud se Uživatel ke změně Podmínek nevyjádří, má se za to, že se změnou souhlasí.

8.3. Komunikace mezi Společností a Uživatelem probíhá výlučně elektronicky. Uživatel kontaktuje Společnost prostřednictvím Kontaktu či Kontaktního formuláře.

8.4. Tyto Podmínky a jimi založený smluvní vztah mezi Uživatelem a Společností se řídí právem České republiky.

 

Tyto Podmínky užívání služby Portál nabývají účinnosti dne 07. srpna 2019.